Tarımsal amaçlı kooperatif kurmak isteyen en az 7 müteşebbis tarafından adı, soyadı ve imzasını içeren ve kooperatif kuruluşunu talep eden bir dilekçe ile Bakanlık İl Müdürlüğüne müracaat edilir.
Kurulacak kooperatifin türüne göre, kooperatifin kuruluş esaslarına ilişkin etüt çalışmaları İl Müdürlüğünce yapılır. Köy, belde veya ilçe merkezi olmak üzere kooperatifin çalışma bölgesinde yer alacak yerleşim birimlerinin etüt komisyonunca sosyo-ekonomik durumu incelenerek, hazırlanan kuruluş etüt raporu Bakanlık İl Müdürlüğünce müspet bulunması halinde, kuruluş işlemlerine esas olan tip anasözleşmeler kuruculara gönderilir.
Kurucu heyet tarafından tanzim edilen noter tasdikli anasözleşmeler, kuruluş sermayesi tutanağı v.b evraklar Bakanlık İl Müdürlüğünce değerlendirilerek, kuruluş onayı verilir.
Geçici yönetim kurulunca, kooperatifin Ticaret Sicil Memurluğuna sicil kaydı yaptırılarak anasözleşme tescil ettirilir ve kooperatif tüzel kişilik kazanır. Kooperatifin kuruluş ilanı için ilan beyannamesi tanzim ettirilir. Kooperatifin kuruluşuna ait Sicil İlan beyannamesinde belirtilen hususların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması ile kooperatifin kuruluşu tamamlanır
.