Aynı çalışma konusunda kooperatif birliği kurmak isteyen kooperatiflerin, genel kurullarında kooperatif birliğine kurucu ortak olmaları yönünde karar almaları ve birlik temsilcilerini seçerek en az 7 temsilcinin imzasını taşıyan bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri ile kuruluş işlemlerine başlanır. Kurulacak birliğin bağlı olduğu bölge merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğü bölgedeki diğer İl Müdürlükleri ile temasa geçerek birlik kuruluşu hakkında bilgi verir, böylece iştirak etmek isteyen kooperatif tespit edilir.

İl Müdürlüğünce kurucu kooperatifler hakkında gerekli etüt çalışmalarının yapılması sonucu tanzim olunan birlik kuruluş etüt raporu, dilekçe ve diğer evraklar Bakanlıkça da müspet bulunması halinde ön izin verilir, ve ana sözleşmeler kuruculara verilmek üzere İl Müdürlüne gönderilir.

Temsilciler tarafından hazırlanan ve noterce de tasdik edilen ana sözleşmeler ile kuruluş sermayesi tutanağı İl Müdürlünce Bakanlığa gönderilir ve Bakanlıkça kuruluş onayı verir. Birliğin tüzel kişilik kazanması kooperatiflerde olduğu gibidir.

Mevzuat çalışmaları ile ilgili olarak da 1163 Sayılı Kanun kapsamındaki Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin ve Üst Kuruluşlarının faaliyet süreleri içerisinde karşılaştıkları hukuki problemleri mer’i mevzuat çerçevesinde incelemek ve çözümlemek. Kooperatif ve Üst Kuruluşların amaç ve çalışma konularına uygun olarak ana sözleşmeler hazırlamak, değişen şartlara göre ihtiyaca cevap vermediği hallerde ana sözleşme değişikliği taleplerini mevzuat çerçevesinde incelemek ve uygun bulunması halinde gerekli değişikliklerin yapılmasına izin vermek.

Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde kooperatifler ve üst kuruluşlarını olağanüstü genel kurul toplantısına çağırır. Kooperatif üst kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilci bulundurur. Bakanlık yürütülmekte olan proje, yıllık plan ve programların hazırlanmasına kaynak teşkil edecek olan kooperatif genel kurul bilgilerini mevzuat yönünden inceler, takip eder.

.