Merkez Birliğinin amacı, çiftçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlamak amacıyla, ortak birliklerin her türlü tarımsal ürünlerinin üretim, değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış ülkelerle olan münasebetlerini düzenlemek kooperatifçiliği geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda eğitimlerine yardımcı olmaktır.

Çalışma  Konuları :

 

           Merkez Birliği aşağıdaki konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur .

a)  Ortak kooperatif ve birliklerin amaçlarını gerçekleştirmek ve menfaatlerini korumak için yurt içi ve dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak, kooperatif ve birliklerin çalışmalarını koordine etmek, dış ülkelerle kooperatif ve birlik ilişkilerini incelemek ve geliştirmek, kooperatifleri denetlemek, kooperatif ve birliklere eğitim faaliyetlerinde bulunur.

b)  Her çeşit tarımsal ürününün üretimine ve pazarlanmasına yönelik istihsal, imal, nakil, depolama, pazarlama ve istif işlerinin yapılmasında ortaklara yardımcı olmak ve bu işlerin yapılmasında koordinasyonu sağlar,

c)  ekipmanlarını, ilaç, gübre ve diğer üretim girdilerini imal eden tesisler kurmak, bunları satın almak, kiralamak veya bunlara ortak olur,

d)  Ortak Birliklerin, kooperatiflerinin ve bunların ortaklarının tarım alet, makina ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili Kanun hükümlerine göre ortaklara kredi ve alet ekipman sağlar,

e)  Merkez Birliğinin kuracağı tesisler için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, gerektiğinde yarım kalmış birlik ve kooperatif tesisleri ile kamu tarafından yapılmış veya yaptırılmış tesisleri devir alarak işletmek veya işletilmesini sağlar,

f)   Ortakların tarımsal faaliyetleri konusunda ihtiyaç duyacakları makine, alet ve ekipmanlarla diğer girdileri ucuz ve kredili olarak temin etmeleri için gerekli faaliyetlerde bulunur,

g)  Ortak Birliklerin ortağı kooperatif ortaklarının her türlü tarımsal, ürünlerinin iç ve dış pazarlarda tanıtılması ve pazarlanması için gerekli faaliyetlerde bulunur. Gerektiğinde ithalat ve ihracat yapar veya yaptırır,

h)  Ortaklarının kanuni haklarının istihsal ve ortaklarına intikalinde yardımcı olur, gerekli önlemleri alır,

i)   Tarımın geliştirilmesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yardımcı olur,

j)   Kamu kurumu ve kuruluşları ile bankalardan sağlanacak kredi işlemlerinde ortaklarına kefalet eder, gerektiğinde kredi kullanmak veya kullandırmak, bunun için gerekli ipotek işlemlerini yapar, gerçek kişilerce ve resmi kuruluşlarca yapılacak her nev'i yardım ve bağışı kabul eder,

k)  Ortaklara hukuki, mali ve teknik konularda yardımcı olur, gerektiğinde bu konularda eğitim ve denetim yapar,

l)   Çalışma konularıyla ilgili olarak gerektiğinde milli ve milletler arası kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu kuruluşlara üye olur,

m) Ortak birlik ve bunlara bağlı kooperatiflerin ürettikleri her türlü ürünü değerinde satılması için piyasa koşulları oluşturur,

n)  Ortak birlik ve bunlara bağlı kooperatif ortaklarının sosyal güvenceye kavuşması için gerekli çalışmaları yapar. Her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık eder,

o)  Tarımsal üretim ve teknolojisini geliştirecek her türlü çalışmalarda bulunur araştırmalar yapar, ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunur.

p)  Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkararak ve her türlü basın yayın faaliyetlerinde bulunur ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans v.b. toplantılar düzenler.

r)  Gerekli görülen yerlerde şubeler açar.

s)  Çalışma konuları ile ilgili şirketler kurar kurulmuş olan şirketlere ortak olur,

 

t)  Çevresel faktörler göz önüne alınarak,  her türlü atıklarından, enerji üretilmesine yönelik çalışmalar yapar,

u)  Tüm Tarımsal ürünlerle ilgili yurt içi ve yurt dışı marka tescil  ve patentle ilgili işlemler yapar,

v)  Yukarıda sayılan çalışmaların dışında kalan Kooperatif çalışma kapsamındaki diğer              çalışmaları da yürütür.