HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ . 08/05/2018

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2018/21)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak; illerde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen projeleri,
b) Ana arı: Damızlık ana arılı kolonilerden, üretim tekniğine göre yetiştirilen, üretim yılı için belirlenen renk ile işaretli ana arıyı,
c) Anaç koyun ve keçi: 2/11/2018 tarihi itibari ile TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan kayıtlarda 15-90 ay arası yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,
ç) Anaç manda: 1/1/2017 tarihinden önce doğmuş dişi mandayı,
d) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Arıcılara ait kovanlara dair bilgilerin kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
e) Arılı kovan: Üreme kabiliyeti bulunan ana arılı, en az üç çerçevesi yavrulu, nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveye sahip (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı kolonisini,
f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
g) Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS): Üreticilerin sattığı sütün aylık olarak kayıt altına alındığı, destekleme ödemelerine ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
ğ) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
h) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça düzenlenen en az 104 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış kişiyi,
ı) Damızlık ana arı: Kontrollü izole alanda veya suni tohumlama ile üretilen, ırkının özelliklerini taşıyan, üretim yılı için belirlenen renk ile işaretli/numaralı ana arıyı,

Tebliğin Tümünü Gör
Ekleri için tıklayınız